Zakład Inżynierii Ruchu - Systemy Sterowania Ruchem
ITC-PC-MDI ASR-DB System SNS/ASR System SNS-WEB ASR-SERWIS XUpload-ZIR Record
Program ITC-PC-MDI umożliwia opracowanie programów pracy sygnalizacji na dowolnym komputerze PC. Program udostępnia pliki PTC zawierające parametry programów pracy sygnalizacji oraz ich prostą i przyjazną prezentację na ekranie monitora w oknach funkcyjnych. Poprzez edycje wartości parametrów użytkownik określa:
 • konfigurację programową sterownika,
 • definiowanie sposobów nadzoru pracy grup sygnalizacyjnych I detektorów ruchu,
 • przyporządkowanie detektorów do grup,
 • definiowanie oddziaływania detektorów ruchu na sygnał zielony grup sygnałowych,
 • definiowanie sposobów filtracji sygnałów detektorów ruchu,
 • definiowanie metod działania priorytetu na grupy sygnałowe.
Program umożliwia przesłanie lub odczytanie parametrów programów pracy sygnalizacji do/ z pamięci FLASH sterownik, prowadzenie dialogu za pomocą komend terminalowych oraz dokumentowania zawartości plików PTC w formacie wydruku lub na nośniku elektronicznym.

Program ASR-DB umożliwia uruchamianie i testowanie programów pracy sygnalizacji dla sterowników ASR przy pomocy dowolnego komputera PC. Program zapewnia bezpośrednią współprace ze sterownikiem ASR lub jego sprzętowym symulatorem za pomocą łącza RS-232 lub Bluetooth. Użytkownik może zasymulować stan dowolnego wejścia sterownika (np. detektora) oraz obserwować jak zmiana tego stanu działa na grupy sygnalizacyjne. Użytkownik może tworzyć testowe sekwencje zmian stanów detektorów ruchu i obserwować działanie sterownika w symulowanej sytuacji ruchowej.

Program umożliwia weryfikacje programów pracy sygnalizacji „za biurkiem” oraz na obiekcie z możliwością dokumentowania działania sterownika w formie graficznej (np. wykres paskowy sygnałów grup)

 


Za pomocą programu ASR-DB można:

 • sprawdzić wartości podstawowych parametrów programu pracy sygnalizacji,
 • weryfikować zgodność programu pracy sygnalizacji z wymaganiami zawartymi w projekcie ruchowym,
 • symulować i weryfikować oddziaływanie zmiany stanu detektorów ruchu na realizację programu pracy sygnalizacji,
 • definiować sekwencje zmian stanów detektorów ruchu umożliwiające wielokrotnie obserwowanie wpływ detektorów ruchu na realizację programu pracy sygnalizacji,
 • generować paskowe wykresy programów pracy sygnalizacji dla różnych sekwencji zmian detektorów ruchu,
 • rejestrować zmiany stanów grup sygnałowych i detektorów ruchu występujące na obiekcie,
 • wielokrotnie odtwarzać realizowane programy pracy sygnalizacji na podstawie zarejestrowanych na obiekcie zmian stanów detektorów ruchu,
 • obserwować wewnętrzne stany i zmienne sterownika.

Program SNS/ASR to nazwa sprzętowo-programowego systemu przeznaczonego do prezentacji

w czasie rzeczywistym pracy sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniach, na których zainstalowano sterowniki rodziny ASR, sterownik KLT-5000 lub dowolny sterownik wyposażony w interfejs komunikacyjny ASR-SNS. Komunikacja ze sterownikiem odbywa się pear to pear poprzez publiczne łącze teletechniczne, telefon komórkowy, Internet, GPRS.

System umożliwia:

 • zdalne sterowanie pracą sterownika,
 • obserwacje w czasie rzeczywistym stanów grup sygnałowych, detektorów ruchu i sygnałów wejściowych,
 • gromadzenie danych o natężeniu ruchu, zmianach stanu pracy sterownika,
 • zdalne dokonywanie modyfikacji parametrów programu pracy sygnalizacji.
 
System SNS-WEB
 
System  gromadzący na serwerze  informacje o aktualnym stanie podłączonych do systemu sterowników sygnalizacji świetlnych i udostępniający je określonym użytkownikom Internetu. Gromadzenie informacji realizowane jest automatycznie za pomocą różnych środków łączności (ON LINE – GPRS, DIAL UP – GSM, SMS – GSM).
 
System tworzą:
 • baza danych SQL,
 • serwer http,
 • aplikacje: SNS-WEB-SERWER, SNS-WEB-SMS i SNS-WEB-WWW.
 
Aplikacja SNS-WEB-SERWER
 
Realizuje zbieranie danych z podłączonych do systemu sterowników sygnalizacji ulicznej. W bazie danych gromadzone są informacje o:
 • zdarzeniach, które wystąpiły na nadzorowanym skrzyżowaniu,
 • natężenia ruchu,
 • aktualnie zainstalowanych programach pracy sterownika.
Aplikacja SNS-WEB-SMS
 
Wysyła do określonych użytkowników systemu za pomocą komunikatów SMS informacje o zaistniałych zdarzeniach w nadzorowanych sterownikach.
 
Aplikacja SNS-WEB-WWW
 
 Umożliwia za pomocą dowolnej przeglądarki internetowej :
 • oglądanie aktualnego statusu sterownika,
 • przeglądanie i automatyczną analizę rejestrów sterownika umożliwiającą syntetyczną ocenę przy sygnalizacji świetlnej,
 • analizę natężenia ruchu obrębie skrzyżowania,
 • eksport danych do systemu SNS/ASR,
 • administrację bazą danych.
Program ASR-SERWIS ułatwia zarządzanie wieloma plikami zawierającymi parametry programów pracy sygnalizacji dla różnych skrzyżowań. Program może być zainstalowany na dowolnym komputerze PC.
Program udostępnia szybkie przeglądanie zawartości plików PTC, wyszukiwanie plików PTC dla danego skrzyżowania, porównywanie zawartości dwóch plików PTC oraz graficzne prezentacje parametrów zawartych w pliku PTC na ekranie monitora. Polecenia programu umożliwia odczytane zapamiętanych w rejestrach sterownika informacji, ich prezentacje na ekranie lub ich wydruk.
Używając programu posiada się możliwość szybkiego określenia jak działają grupy sygnałowe w poszczególnych programach oraz jakie funkcje realizują detektory. Opcje generacji wydruków udostępniają użytkownikowi szybkie i proste graficzne dokumentowanie wydruków pracy sygnalizacji zapisanych w dowolnym pliku PTC.
XUpload-ZIR wykorzystywany jest do zapisu i aktualizacji oprogramowania systemowego (firmware) w pamięci modułu ASR-CPU/386.